Kutlu Asya

Kutlu Asya

Author: yazar

FARABİ – KİMDİR

  Türk asıllı İslam felsefecisi (Maveraünnehir, Farab, 870-Şam, 950). Asıl adı Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tahran bin Uzlug olan ve Batı kaynaklarında “Alpharabius” adıyla anılan Farabi (Türkistan’ın Farab […]

MÜNİR NURETTİN SELÇUK

1901 yılında İstanbul’un Sarıyer semtinde doğdu. Doğum tarihi için çeşitli kaynaklarda 1899, 1900, 1902 tarihleri de gösterilmiştir. Divanı Hümayun muavini ve Darülfünun İlahiyat Şubesi muallimlerindcn Mehmed Nuri Bey ile Fatma […]

KATİP ÇELEBİ KİMDİR

Asıl adı Mustafa bin Abdullah’tır. 1609 yılında İstanbul’da doğmuştur. Hayatına ait bilgiler bizzat kaleme aldığı otobiyografilerine ve yeri geldikçe öteki eserlerine serpiştirdiği kısa notlara dayanmaktadır. Ordu kâtipliğinde bulunduğu için ulema […]

İBNİ HALDUN KİMDİR

  27 Mayıs 1332 tarihinde Tunus’ta doğdu. Asıl adı Abdurrahman, babasının adı Muhammed’dir. Genellikle dedesi Haldun’un adıyla İbni Haldun (Haldun oğlu) diye tanınmıştır. Eski ve soylu bir ailenin çocuğudur. İlk […]

ORD. PROF. DR. CAHİT ARF – KİMDİR

1910 yılında Selanik’te doğan Cahit Arf, ilkokulu o yıllarda sultani adı verilen liselerin ilk kısmında okumuş, daha beşinci sınıftayken tanıştığı genç bir öğretmen onun matematikle ilgilenmesini sağlamıştır. Lisenin orta kısmına […]

ORHAN VELİ KANIK – KİMDİR

  (1914-1950) Şâir. İstanbul’da Beykoz’a bağlı Yalıköyü’nde doğdu. Mehmet Veli Kanık’ın oğlu. llköğrenimine Galatasaray Lise-si’nin ilk kısmında başladı, beşinci sınıfı Ankara Gazi llko-kulu’nda okudu. Ankara Erkek Lisesi’ni bitirdi (1933). Aynı […]

YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR

    Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü doğdu. Babası Sultan İkinci Bayezid, annesi Gülbahar Hatun’dur. Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir. Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, […]

Fatih Sultan Mehmet Han

İstanbul’u fetheden Osmanlı sultânı. Din ve fen bilgilerinde âlim, kerâmetler sahibi ve velî. 835 (m. 1432) senesinde Edirne’de doğdu. Babası altıncı Osmanlı Pâdişâhı Murâd Hân olup, annesi Hümâ Hâtun’dur. Ba’zı […]

Ali Kuşçu Kimdir

  Türk-İslam dünyasının büyük astronomi ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta doğdu. Babası Muhammed, ünlü Türk Sultanı ve astronomu Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için, ailesi ‘Kuşçu’ […]

PİRİ REİS KİMDİR

  Osmanlı denizcisi, büyük kartoğraf ve coğrafyacı. Piri Reis; 1470’li yıllarda Gelibolu’da doğdu. Esas adı Muhittin Piri, babası Karamanlı Hacı Ali Mehmet’tir.Piri Reis; daha küçük yaşlarda iken, amcası ve ünlü […]