X

AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRK BOYLARI !

Büyük bir tarihe sahip olan yüce Türk milleti tarihin birçok döneminde üç kıtaya yayılmış güçlü bir İmparatorluğu yönetmiştir. Avrupa Hun devleti, Avar İmparatorluğu ve Türk’ün Devlet kurmak meselesinde ustalık eseri olarak gördüğümüz. Osmanlı Devleti’nin dışında çeşitli Türk boylarının kurmuş olduğu Türk Devletlerini de sayabiliriz. Fakat Macarlar ve Bulgarlar Türk kimliğini kaybederek Slav kimliğini  benimsemek zorunda kalmış ve Türk Dünyasının başına bela olmuş Slav kimliği ile hareket etmişlerdir.

Bugün Avrupa’da yaşayan güçlü imparatorluklar kurmuş olan Türk Budunun mirasçısı olarak tarihi topraklarında yaşamaya devam eden. Dilini, Dinini ve temel kültürel değerlerini korumaya çalışan Türk boylarını kısaca özetleyeceğim değerli takipçilerimiz ; 

BATI TRAKYA TÜRKLERİ

Batı Trakya Türkleri bizim kültürümüz ‘de önemli bir yer edinmiş Osmanlı imparatorluğu döneminde

Trakya’yı Türkçeleştirmek ve İslamlaştırmak maksadı ile iskan edilen oğuz Türk halkının torunları olan Batı Trakya Türkleri bugün Yunanistan sınırları içinde yer alır. Yunanistan kayıtlarına göre 30 bin nüfusu olan Batı Trakya Türklerinin verilerine göre bu sayı 150 Bin olarak açıklanmaktadır.

Batı Trakya Türkleri Yunanistan tarafından süreklilik gösteren bir Asimilasyon ve soykırım politikasına maruz kalmak ile birlikte millî kimliklerini ve Demografik yapılarını koruma Mücadelesi içindedir . Batı Trakya Türklerinin en büyük sorunları Anadilde eğitim ve Türkçe isimlerini korumak gibi Yunan Asimilasyon politikalarının maruz bıraktığı İnsani ölçülerde yaşayamama sorunudur.

Batı Trakya Türkleri çoğunluk ile Türkçe , Pomak’ça ve Türkçe’nin çeşitli lehçelerini Günlük dil olarak kullanmakta ve Türkçe eğitim talebinde  bulunmaktadırlar. Batı Trakya Türkleri Türk tarihinde ilk Türk Cumhuriyeti’ni kuran Soydaşlarımızın başında gelmektedir. Fakat Yunan işgalinden kurtuluşları içinde bulundukları şartlar dolayısıyla mm uç mümkün olmamıştır. 1923 -2020 yılları arasında Yunan Asimilasyon politikalarının artarak devam ettiğini söylemek mümkün. Soydaşlarımızın biran önce Azatlıklarına kavuşacağı Şanlı günün gelmesi dileğiyle .       

12 ADA TÜRKLERİ .

12 Ada Türkleri ‘de Batı Trakya Türkleri ‘nin ve bizim soydaşlarımızdır. Osmanlı imparatorluğu döneminde 12 Adaya yerleştirilen oğuz Türklerinin günümüzde adalarda ki toplam nüfusu beşbin civarındadır. Özelikle Kanunî Sultan Süleyman’ın emaneti Rodos Adası ve İstanköy adalarında yaşamaktadır. 12 Ada oğuz Türklerinin çoğunluğu Müslüman ve Türkçe konuşmaktadırlar.  POMAK TÜRKLERİ  

Özelikle Pomak Türküleri Karadeniz , Marmara ve Ege denizi ile Balkanlar’da Rodop dağ silsilesinin içinde bulunan arazide bulunan Tarihsel bir Türk halkıdır. Genellikle yaşadıkları ülkeler Bulgaristan, Makedonya , Kosova olarak kayıtlarımızda mevcuttur. Pomak Türkleri genellikle 1990 nüfus sayılarına göre 300 bin nüfusa sahiptir yukarıda ismini zikrettiğimiz bölgede.

Pomak Türkleri genellikle kabul edilen Tarihi teze göre Orta Asya’dan göç ederek Avrupa’da büyük bir medeniyet kurmuş olan. Kuman Türklerinin torunları olarak kabul edilebilir. Osmanlı Devleti’nin bölgeden çekilmesi ile birlikte Pomaklar bölgede çeşitli asimilasyon ve soykırım politikalarına maruz kalmış olsa da Bugün Pomak Türkleri Balkanlarda en dinamik Türk nüfusudur. Tahmini nüfusları 800 Bin olarak kabul edilmelidir. 

Pomaklar Osmanlı’nın bölgeyi özerk hale getirmesi sonucunda Pomak cumhuriyetini kurmuş fakat bu devleti Sekiz sene yaşatabilmiş. Türk’ün Balkanlar’da en önemli temsilcilerinden birisidir. Pomak Türklerinin Slav olduğunu söyleyen bazı Rus tarihçiler mevcut isede bu teze en büyük cevabı 93 Harbinde Balkan savaşlarında ve birinci dünya savaşında Osmanlı imparatorluğu saflarında savaşan Pomak Türkleri vermiş olsa gerekir .

Pomak Türkleri bugün Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve İtalya’da 800 bin nüfusa sahip Pomak Türkçesi konuşan. Müslüman Halkalara verebilen isimdir ve Balkanların en Diri Türk azınlığı olarak kabul edilir. Soydaşlarımızın tekrar Azat Pomak Cumhuriyeti’ni kurması dileğiyle .

SEKEL TÜRKLERİ

Aslen Hun Türkü olan Sekeller, Kavimler Göçü sonrasında Macaristan’a yerleşen Batı Hunları’ndan bir gruptur. Sekellerin, Avrupa Hunları’nın en güçlü hükümdarı olarak tanınan Tanrı’nın Kırbacı Atilla’nın, (Etila olarak da bilinir) küçük oğlu olan Çaba’nın kavmi olduğu konusunda tarihçiler ortak kanıya sahiptir.

Öyle ki, Bahaeddin Ögel’in yaptığı “Sekellerin Ataları Hakkında” adlı çalışma bu iddiayı içerir ki aynı iddia Hüseyin Namık Orkun’un “Peçenekler” kitabında da dillendirilmiştir. Sekel isminin etimolojik kökeni tam olarak bulunamasa da, tarihçiler bu topluluğun Attila’nın torunları olduğu konusunda mutabıktır. Birçok tarihçi, bu Sekel isminin, 10.yy’dan itibaren Çuvaşistan ve Tataristan’da yaşayan Eskil (Esegel) halkıyla ilgili olabileceğini söylemiştir.

Sekelistan, masallardaki gibi neredeyse hiç bilinmeyen bir ülke. Sekelistan Karpat Dağları’nın doğusunda (Romanya) Transilvanya’nın batısında yer alıyor. Yüzölçümü yaklaşık 13 bin 500 kilometrekare, nüfusu ise 700 bin civarında. Sekeller, Macar lehçelerinden birinin farklı ağızlarını konuşuyor; fakat Macarlardan farklı bir topluluk. Sekellerin inanışlarına göre; Atilla’nın 453’te ölümü ve devamında gelen Hun İmparatorluğu’nun çöküşü sonrasında Karpat Havzası’nda muhkem bir yere çekilen 3 bin Hun savaşçısının torunlarıdırlar.

895’te Macarlar gelene dek burada varlıklarını devam ettirdiler. Ortaçağın Macar vakayinameleri de Sekeller’in Atilla’nın torunları olduklarını ve Macarlar geldiklerinde orada bulunduklarını kaydediyor. Kültürünün eski unsurları ile eski sosyal ve siyasi teşkilatlanmaları göstermektedir kî Sekellerin kesinlikle bir Türk boyu ile bağları var. Sekeller, eski Göktürk Alfabesi’ne çok benzer bir alfabe olan kendi alfabelerine sahip. Milli renkleri mavi ve üzerinde altın şansı bir güneşle gümüş rengi bir hilal olan bayrakları da gök mavisi. Sekellerin 6 boyu ve her boyun 4 kolu var. Ve birçoğunun adı Türkçe. Ayrıca, Sekeller Macar ağzıyla konuşmalarına rağmen, dillerinde Macarca’dakinden daha katı bir ünlü uyumu söz konusu.

Yine bu özellik de dillerinin Türkçe ile olan ilgisini gösteriyor. 11. yüzyılın başından itibaren Sekeller önce güney sonra da batı sınırlarını korumak amacıyla çoğunlukla Transilvanya’da toplandılar. Burada teşkilatlanarak Latince olarak (zamanın resmi dili) Regnum Siculorum (Sekel Krallığı) dedikleri ülkelerini oluşturdular. Kayıtlara göre 1526’da Macar Devleti’nin çökmesinden sonra Osmanlı sultanları da Sekel Muhtariyeti’ni tanımış.

Sekellerin Tarihteki Yeri ve Önemi

Macaristan Bölgesi’nde Hıristiyanlığın kabulüyle pek çok Hun Türkü asimile olup Türklüğünü unutsa da, Macaristan tarihine baktığımızda Sekeller denilen bu küçük topluluğun Macar ordularında uç (sınır) birlikleri olarak kullanıldıkları görülür ki bu da onların Türk olduklarına temas eden milli bir profildir.

Dahası, sonrasında Sekeller denilen bu topluluk Erdel (Transilvanya) Bölgesi’ne gelmişlerdir ki günümüzde Romanya topraklarında yaşayan yüzbinlerce Sekel Türkü vardır.

Günümüzde Sekeller

Çok ilginçtir ki Sekeller’in günümüze kadar korudukları kendilerine özgü bir alfabeleri vardır ki bu alfabenin Köktürk Alfabesi’ne benzerlik göstermesi, Sekeller’in Türk olduklarına ayrı bir kanıt olarak gösterilebilir. Dahası, masalları, türküleri ve bazı gelenekleri de Orta Asya’dan izler taşımaktadır.

Romanya’da komünist rejimin düşmesinden sonra milli bir uyanış yaşayan Sekeller, 1990 yılında Genç Sekeller Forumu adını verdikleri bir grup oluşturarak, kendilerine özgü Sekel Bayrağı’nı kullanmaya başlamışlardır. Dahası, kendi içlerinde milli bilinci pekiştirmek için bir kitapçık yayımlamışlar ve burada Köktürk alfabesini de kullanmışlardır.

2003 yılında Milli Sekel Konseyi adlı başka bir organizasyon daha kuran Sekeller, Transilvanya’nın doğusundaki Karpatların arasına Sekelistan adını vermişler ve bir anlamda bu bölgeyi kendi ulusal alanları ilan etmişlerdir.

Günümüzde Sekeller Türk Dünyası tarafında daha yeni yeni bilinmeye başlasa da, araya giren binlerce yıla rağmen onlar özlerini korumayı başarmışlardır. Günümüzde Romanya’daki Sekelistan’da 800 bin Sekel Türkü yaşamaktadır.

 

GAGAVUZ GÖK OĞUZ TÜRKLERİ

Gagavuz Türkleri bugün Moldova’ya bağlı özerk GAGAUZ ELİ OZERK DEVLETİ Olmak üzere bugün Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Ukrayna ve Türkiye’de yaşayan tahmini olarak 500 bin nüfusa sahip olduğunu düşündüğümüz. Kuman, Peçenek Türklerinin Torunları olduğunu bildiğimiz Ortadoks Hristiyan Türk Halkıdır.

Gagavuz Türkleri Türkçe’nin bir lehçesi olarak değerlendirdiğimiz Gagavuz’ca konuşmaktadır. Gagavuz Türkleri bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti ile resmi olarak ciddi ilişkiler kurmakta tek millet iki devletin ilişkileri gün geçtikçe güçlenmesini temenni ediyoruz .

1990’da Karabağ da savaşmakta olan Gök Oğuz Türklerinden bir teğmen ve Ona bağlı Gökoğuz Askerlerine Rusların verdiği emir Azerbaycan ordusunu yok etmektir. Fakat Gökoğuz teğmen Azerbaycan askerlerinin yanına yaklaşınca tankların namlulularını Ermenilere doğruluktan sonra. Azerbaycan ordusunu Yok olmaktan kurtarmıştır. Rivayete göre Tankların üzerinde ki “BOZKURTLU “ bayrakları ile yürüyen Gökoğuz Askerleri Azerbaycan ordusunun BOZKURT motifli bayraklarını görünce. Kan kardeşlerine yardım etmeyi fazilet sayarak mensubu oldukları Rus ordularına İsyan etmiştir .  

Gagavuz Türkleri Millî kimliklerini son derece etkin korumuş Balkanların ve Avrupa’nın en dinamik Türk halklarının başında gelmektedirler. İsmi çok duyulan bu Türk halklarının yanı sıra Avrupa’da birçok Devletin sınırları içinde yaşayan Türklerin mevcut olduğunu biliyoruz. Bulgaristan sınırları içinde yaşayan Bulgar Türkleri ve Romanya‘da yaşayan Kırım Türkleri gibi birçok Türk Avrupa’da yaşam mücadelesi vermektedir.

Avrupa’da yaşayan Türklerin birçoğu Peçenek, Kuman ve Osmanlı Türklerinin mirasçısıdır diyebiliriz yani Avrupa’da yaşayan Türk boylarının birçoğu bizim ve Kırgız Türklerinin başta olmak üzere Kazak Türklerinin ve diğer Türk boylarının akrabasıdır .

Türklerin Fetih hareketi ile Avrupa’da birçok bölgeye yerleşip oralarda Devlet kurduğunu devlet kurarken de medeniyet inşa ettiğini biliyoruz. Mesela Romanya’da kurulan Dobruca Türk beyliği Romanya’da kadim bir Türk Medeniyeti inşa etmiştir işte Romanya Türkleri bu Dobruca beyliğinin torunlarıdır.

Kıpçak Kuman Türkeri

Avrupa da yaşayan Türk boylarının birçoğu Oğuz Türklerine mensup olmakla birlikte bir kısımda Kıpçak Kuman Türkeri olmuştur . Avrupa’da birçok Türk boyu da malesef özünü kaybederek  Slav zümresi içinde erişmiştir. Slav zümresi içinde eriyen Türklere örnek olarak Macar ve Bulgar Türklerinin gösterilmesi mümkündür. Bugün Macar Türkologların da ifade ettiği bir gerçek olan bu üzücü durum günümüz şartlarında biraz Daha Jobbik partisi ve Macar Türkologların çakışması ile Macar hakkının özüne dönmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini görmekteyiz. Yüce Tanrı Atilla’nın torunlarının yardımcısı olsun.  

GENEL OLARAK AVRUPA TÜRK BOYLARI

Avrupa’da Türk boyları sürekli olarak Asimilasyona ve Soykırıma maruz kalmış olmasına rağmen günümüz Avrupası’nda önemli bir nüfus yoğunluğuna sahiptir . Ve önemli miktarda insanın bugün Avrupa’nın önemli Birçok bölgesinde TÜRKÇE’NİN farklı lehçelerini konuşmaktadır. Türklerin kurduğu muhteşem Medeniyetin izleri  Avrupa birçok Asimilasyon politikasına rağmen   bugün büyük oranda devam etmektedir . Türk Dünyasının önemli bir kısmı Orta Asya’da mevcut olduğu için Avrupa Türklüğü bugün büyük ölçüde ülkemizde bilinmeyen bir konu olmuştur fakat Günümüzde teknolojik her türlü imkan söz konusu iken bizim Milliyetçi olduğunu idda eden her Türk gencine din mezhep ve farklılıkları göz ardı ederek Avrupa Türk boylarının mirasını araştırmalı ve öğrenerek benzerliklerimizi kamuoyunun dikkatine çekmesini tavsiye ediyoruz . Gagavuz Bakanı sayın Irina vlah’ın  “BOZKURT MOTİFLİ KÜPELERİ “ tek başına bizim Bir Ata’nın (OĞUZ HAN ) oğlu kızı olduğumuzu kanıtlamaya yetmez mi ? Diyerek son noktayı koyuyorum Esneklik diliyorum Türk budun  

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !  

Categories: Dünya

View Comments (3)

  • Merhaba. Yazınızı baştan aşağa okudum ve gerçekten güzel elle almışsınız. Daha önce Türk Boyları ile ilgili birkaç yazı okumuştum ama tüm detayların bi arada yer aldığı ve okunaklı en iyi yazı sizinkisi diyebilirim.

Leave a Comment