EMPERYALİZMİN BÜYÜK YALANI KIZILSULTAN

İçerik Şeması

SULTAN ABDÜLHAMİT HAN

Sultan Abdülhamit Han İdolojik ”Fahişelerin” Kızıl Sultan dediği Tarihte ve şimdi şahsına en çok iftira atılan ve herkesin işine geldiği gibi Anlattığı. Otuz Dördüncü Osmanlı Padişahı ve Doksan Dokuzuncu İslam Halifesidir.

Sultan Abdülhamit Osmanlı tahtının son evrensel imparatorudur . Sultan Abdülhamit Han Sultan Abdülmecid Han’ın Tri müjgan kadın efendiden 21 Eylül 1842 yılında dünyaya gelen Şehzadesidir.

ABDÜLHAMİT HAN’IN DOĞUMU

Abdülhamid Han’ın şehzadelerin en bahtsızı olduğu ifadesi bazı tarihçiler tarafından anlatılır henüz on yaşında iken Annesini kaybeden Abdülhamit han. Annesinin kaybından dolayı Pirüstü kadın efendi tarafından bakımı üstlenerek büyütüldü. Kısa Süre sonra babasını da kaybeden sultan Abdülhamit Han. Kişisel gelişimini ve eğitimini Babasının yerine tahta geçen amcası Sultan Abdülaziz Han’ın kendi şehzadelerinden ayırt etmeden üstlendiği görülür.

ABDÜLHAMİT HAN’IN TAHTA GEÇTİĞİ YILLAR

Abdülhamid Han’ın tahta geçtiği ilk yıllarda Amcasının katillerini yakalayarak cezalarını vermesi belkide kadir şinas Sultan’ın ahde vefasıdır şehit Amcasına. Sultan Abdülhamit Han’ın eğitimini devrinin önemli isimlerinden sarayda aldığını biliyoruz tarihî kayıtlardan.(kimileri eğitimsizdir bilgisizlik ve cehalet içinde kızıl bir vampirdir. vb. şekillerde Asılsız iftiralar atmaktadır). Sultan Abdülhamid gerdekkıran Ömer Efendi’den Türkçe ve edebiyat , Ali mahvi Efendi’den Farsça ve vakanüvis Lütfü Efendi’den Osmanlı ve Oğuz tarihi derslerini alırken. Osmanlı Türkçesi dışında ise Mösyö gardet’ den Fransızca Dersleri almıştır.

Amcası Sultan Abdülaziz Han’ın isteği ile Fransız Miralay Lombardi ile Guatelli paşadan Müzik eğitimi almıştır. Sultan Abdülhamid Han gençlik dönemlerinde Sultan beşinci Murat’ın veyahut görülmesinden dolayı sade ve kendi içine kapanık bir hayat sürmüştür.

Sultan Abdülhamid Han Opera ile ilgilenmiş II Mahmut Han devrinde kurulan mızıka-i hümayun için Opera bestelerini bestelemiştir. Sultan Abdülhamid Han marangozluk sanatında ileri derece bilgiye sahip olmuş geçimini şehzadelik gelirinin yanı sıra yaptığı zanaat eserlerinden sağlamıştır.

Şehzade Abdülhamid diğer son dönem Osmanlı şehzadelerinin aksine daha rahat bir şehzadelik geçirmiş amcası Abdülaziz Han’ın mahiyetinde Avrupa gezilerine katılmıştır. Bu gezilerin ardından 9 yıl sonra tahta çıkan Sultan Abdülhamit Han hazretleri Paris Londra ve Viyana gibi Avrupa’nın önemli başkentlerini yakından tanıma fırsatı bulmuştur.

ABDÜLHAMİT HAN’IN KİŞİLİĞİ

Sultan Abdülhamit Han’ın kişiliği kızı Ayşe Osmanoğlu’nun şu sözleri ile ifade edilebilir babam dindar bir insandı. Çalışmayı çok severdi günde 15 16 saate kadar devlet işleri ile ilgilenir boş zamanlarında ibadet eder ve marangoz hanesinde çalışarak vakit geçirirdi.

Sultan Abdülhamid Han Gençliğinde binicilik, yüzme ve güreş ile ilgilendiğini tiyatro ve opera ya özel olarak ilgi duyduğunu bilmekteyiz. Sultan Abdülhamit özel olarak bazı oyunları yıldız sarayına getirip eşine ve çocuklarına izletirdi demektedir Ayşe Osmanoğlu. Sultan Abdülhamid kızının ifadeleriyle ilme ve fenne büyük önem veren ilerici gelişmeci Çağdaş ve hoşgörülü bir hükümdardı. Sultan Abdülhamit’in Yıldız sarayı’nda bulunan 20000 kitaptan oluşan dev kitap koleksiyonu olduğu bilinmektedir.

ABDÜLHAMİT HAN KİTAP – DERGİ OKUMAYI SEVERDİ

Bazı kesimlerce matbuata düşman olduğu ileri sürülen Sultan Abdülhamid Yıldız Sarayı’na kendi devrinde ki en ileri teknolojik matbaaları getirerek bazı eserleri Osmanlı Türkçesine tercüme ederek tekrar bastırmıştır. Sultan Abdülhamid Han döneminse basılan önemli bir eser Cem Sultan divanıdır. Sultan Abdülhamid Sherlock Homs’unu eserlerini Osmanlı Türkçesinin tercüme ederek zevkle okumuştur. Avrupa’da çıkan bütün önemli gazetelerde ve dergilerde aboneliği bulunan. Yıldız sarayı dünya kamuoyunu özenle ve titizlikle takip etmiş. Yıldız arşivlerinde bulunan kütüphaneler sayesinde Yıldız sarayı’nda çok fazla dışarı çıkmadan yıllarca hüküm sürmüş. Abdülhamit’in dünyayı kitaplar dergiler ve gazeteler aracılığıyla çok iyi analiz edebilme yeteneği sayesinde tanıdığı ve dünya siyasetini okuyabildiğini tahmin etmek zor olmasa gerek.

SULTAN ABDÜLHAMİT HAN DÖNEMİ SİYASİ OLAYLAR.

Sultan Abdülhamit tahta çıktığı zaman Osmanlı Devleti çalkantılı bir dönem içindeydi İngiliz istihbaratı ile ilişkili olduğunu düşündüğüm bir grup insan! Sultan Abdülaziz’i Şehit etmiş ve Sultan 5. Murat’ı tahta çıkarmışlardı.

Sultan Murat’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını fark edilmesi ile birlikte meşruti rejimi kurmaya söz vermesi koşulu ile Sultan Abdülhamit’in tahta çıkmasına onay veren isyancılar Sultan Abdülhamit’e birinci meşrutiyeti ilan ettirmeyi başarmıştır.

ABDÜLHAMİT HAN DÖNEMİ ÖNEMLİ OLAYLAR

Sultan Abdülhamit döneminin siyasi olaylarına bu makalenin konusu gereği çok fazla detaylı bakamadan kısa bir özet sunmaya çalışacağım. Sultan Abdülhamit döneminin önemli olayları 93 Harbi Fransız ihtilali ile birlikte gelişim gösteren milliyetçilik hareketlerinin Osmanlı imparatorluğu’na yansıması sonucunda çıkan iç isyanlar ve parçalanmalar sonucunda değişen siyasi haritalar duyun u umumiye nin kuruluşu Kıbrıs Kuveyt gibi toprakların Emperyalist baskılar sonucu elden çıkması ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün bunlarla tek başına siyasi Arena’da ve savaş cephelerinde tüm imkansızlıklar dahilinde yalnız mücadele edişi olarak özetlenebilir.

Bazı tarihçilerce Sultan Abdülhamit Osmanlı Devleti’nin ömrünü bütün Emperyalist oyunlar iç ve dış tehditler ve ekonomik çaresizlik içerisinde saltanatı boyunca uzattığı kabul edilir. Bazı tarihçiler ise “kızıl Sultan’ın” imparatorluğun en çok toprak kaybeden İmparatorluğu baskı altında yöneten bir zalim olduğu görüşü kabul edilmektedir. Sultan Abdülhamit döneminin objektif bir şekilde incelenmesi idolojik takıntıları olan tarih biliminden uzak objektif değerlendirme yeteneğini kaybetmiş kimsin öyle bırakılmaması temennisi ile bu Faslı burada kapatıyorum.


SULTAN ABDÜLHAMİT’İN EĞİTİME KATKISI


Sultan Abdülhamid eğitime ve bilime önem veren milletinin geleceğini eğitim ve bilimin ışığında gören çağdaş ve girişimci bir padişahtı eğitim öğretim konusunda yaptığı hizmetlerin bir kısmını örnek olarak vermek isterim 1876 yılında Alipaşa iptidaisi , Rüstem paşa iptidaisi (Lise ) ve Laleli iptidaisi gibi lise ve dengi okulların tamamını saltanatı süresince açmış ve onarma işlerinde katkı sunmuştur. Sultan Abdülhamid modern ve Çağdaş eğitimin gerekliliğine inanan bir hükümdar idi bu kapsamda kurduğu modern kız okulları ve karma eğitim veren okulların döneminde mevcut olduğunu görüyoruz. Devrinde birçok Yüksek okul hizmete açılmış birçok öğrenci okumaları için yurtdışına gönderilmiştir .


SULTAN ABDÜLHAMİT’İN SOSYAL HİZMETLERİ


Sultan Abdülhamid halkın refahını arttırmak için ulan üstü bir çabaya girişmiş Anadolu’nun çeşitli vilayetlerinde ve payitahta çeşitli fabrikalar onun devrinden açılmıştır . Sultan Abdülhamid Han devrinde fabrikaları örnek verecek olursak Eyüp’te fes ve yünlü kumaş fabrikaları , Bakırköy bez fabrikası , Anadolu kumaş fabrikası gibi çeşitli örnekler verilebilir.

Sultan Abdülhamid Han devrinde Paşabahçe ve Çubuklu cam fabrikaları kurulmuştur. ( Diğer fabrikaları makalenin en altında görebilirsiniz) Sultan Abdülhamit Han kendi devrinde bayındırlık hizmetlerine son derece önem vermiştir. Yapmış olduğu bayındırlık hizmetlerini görselde ele aldım . Halkının refahını kalkınmasını düşünen sultan Abdülhamit Han’ın doğru anlatılması ve Anlaşılması tarihi bir önem arz etmektedir .


TARİHİ YALAN KIZIL SULTAN SÖYLEMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI ?

HAMİDİYE ALAYLARI


Yukarda bahsettiğim gibi Fransız ihtilali Osmanlı imparatorluğu içinde bulunan birçok milleti bağımsızlık rüyası ile harekete geçirmiş ve imparatorluğun son yüz yılına bela etmiştir. İmparatorluğun başına gelen talihsiz bir bela olarak nitelendirilen Ermeni isyanları imparatorluğun çeşitli yörelerinde ermeni teröristlerin başlattığı ayaklanmalar ve yöredeki Türk İslam unsurlarını katletmek maksadı ile harekete geçmesi sonucunda Sultan Abdülhamit Han’ın iradesi ile kurulan HAMİDİYE ALAYLARI Ermeni teröristlerin yakalanması ve isyanların bastırılması noktasında önemli kazanımlar elde etmiştir.

ERMENİ İSYANLARININ BASTIRILMASI

Ermeni isyanlarının bastırılması sonucunda muhalifleri ve düşmanları Fransız bir yazar olan Albert Vandal Tarafında ortaya atılmıştır. Sultan Abdülhamit’in kan dökücü zalim despot bir padişah olduğunu ileri süren Rusya ve Fransa başta olmak üzere bütün Avrupa kamuoyu Sultan Abdülhamid’in içerideki muhalifleri ile birlikte kızıl Sultan yalanına sarılarak çeşitli dergi ve makalelerde bu konuyu işlemiş çeşitli propaganda tipleri bastırılmış ve matbaa yoluyla bütün dünyaya yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.

Sultan Abdülhamit’e kızıl Sultan lakabını takanlar Türk tarihine ve Türk hükümdarına iftira atanlar öncelikle kendi tarihlerine bakmalı ve tarihlerinde kan gözyaşı soykırım dolu izleri dikkatlice incelenmelidir.

EMPERYALİZME KARŞI OLUŞU

Fransız devleti Afrika’da ve dünyanın birçok yerinde petrol ve doğal gaz gibi şahsi ihtirasları neticesinde katliam ve soykırım ile meşgulken Osmanlı Devleti’nin yukarıda görüldüğü gibi ilim ve irfan ile meşgul olduğu Osmanlı Devleti’nin Emperyalist kuşatma karşısında halkının refahını ve eğitim düzeyini artırmaya azimle gayret eden bir Sultan tarafından yönetildiğini görmekteyiz.


DONANMAYI ÇÜRÜTTÜ YALANI

ABDULHAMİT HAN DONANMASI TORPİDO ATAN İLK DENİZALTI


Sultan Abdülhamit Han devrinde şüphesiz anlatılacak bir ton olay ve Abdülhamit Han’ın devlet ve vatan sevgisi ne verilebilecek bir ton örnek tarihimizde mevcuttur. Sultan Abdülhamit’e atılan iftiraların en meşhur olanlarından Bir tanesi ise donanmayı hümayunu Haliç’te çürüttügü iddiasıdır. Son dönem Tarih vesikalarında ortaya çıkan Sultan Abdülhamid’in Alman silah şirketlerinden almış olduğu gemiler ve mühimmatları Osmanlı Devleti’nin Abdülhamit devrinde modern bir donanma inşa etmeye çalıştığının en büyük ispatı olmuştur. Sultan Abdülhamit devrinde haliçte çürütüldüğü iddia edilen donanma Yunan zaferinde büyük bir pay sahibidir.

İLK TORPİDO ATABİLEN DENİZALTI

Sultan Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti hedefe torpido atabilen ilk denizaltıyı bile test etmiş ve üretmiştir. (Resmi ektedir) bu iki küçük kısa bilgiden anlaşılacağı üzere Sultan Abdülhamid Han devrinde donanma haliç’te çürümeye terk edilmiş değildir. Donanmaya gereken önem ekonomik ölçütler elverdiği sürece verilmiştir .

MODERN OSMANLI ORDUSU

Sultan Abdülhamit’in amacı modern bir Osmanlı ordusu inşa etmek olmuştur. Sultan Abdülhamid Türk tarihinde kısaca özetleyecek olursak Haksızlığa uğradığı Halde fedakarca kendisini milletinin hizmetine adayan bir hükümdar olmuştur. Ülkesini sağlık eğitim haberleşme ve sosyal yardımlaşma gibi kurumlarla donatan ve ordusunu Muhtemel çıkacak büyük savaşa hazırlayan Avrupa’nın Hasta dediği devleti bütün siyasal oyunlara Emperyalist tuzaklara rağmen otuz üç yıl daha ayakta tutan asrın Siyasi dehasıdır.

Kızıl Sultan diyerek iftira atanlar ise asrın Emperyalist piyonlarından ibarettir ki malesef Emperyalist oyunlara kanmış asrın en Siyasi padişahını kavramak yerine ona muhalif olarak Ona iftira atamayı olmayı tercih etmişlerdir.

Türk milletinin tarihi açısından Çanakkale savaşlarında ve Kurtuluş Savaşı’nda dahi Sultan Abdülhamid Han devrinde yapılan reformların izini görebilirsiniz .


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN GÖRÜŞÜ


Tecrübelerim göstermiştir ki Abdülhamid’in padişah olduğu dönemde kim dost kim düşman belli değildir her yer vatan hainleri ile dolu idi büyük devletlerin hepsi devletimize düşmandı bütün bunlara bir de 19. Yüzyılın sonlarına Abdülhamit devrinin denk gelmesini eklersek Abdülhamit’in İdare tarzı oldukça hoşgörülüdür demektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk .

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE .

SULTAN ABDÜLHAMİT HAN DÖNEMİ AÇILAN FABRİKALAR

Halı Fabrikaları

 • Bandırma Halı Fabrikası
 • Doğu Halı Şirketi
 • Hereke Kumaş ve Halı Fabrikası
 • Karacabey Halı Yapımevi
 • Anadolu’da Halı Fabrikaları: Gördes, Uşak, Isparta, Kula, Eşme, Milas, Kayseri, Sivas, Niğde, Merzifon, Maraş
 • Suriye Humus Halı Fabrikası

Kumaş ve Dokuma Fabrikaları

 • Eyüp Defterdar Fes ve Yünlü Kumaş Fabrikası
 • Fes ve Melbusat-ı Askeriye Fabrikası
 • Darülaceze Hamidiye Fes Fabrikası
 • Bakırköy Bez Fabrikası
 • Bursa İpekli ve Dokuma Fabrikaları
 • İzmit (Kocaeli) Pamuklu Kumaş ve Pamuk İpliği Fabrikası (Çulhane Fabrikası)
 • Edirne-Pamuklu Kumaş ve Pamuk İpliği Fabrikası
 • Irak-Musul Dokuma Sanayii
 • Halep Kumaş ve Pamuk İpliği Fabrikası
 • Selanik Kumaş ve Pamuk İpliği Fabrikası
 • İzmir İpek-Pamuk ve Mensucat Fabrikası
 • Adana Askeri Elbise Fabrikası ve Boya Atölyesi
 • Rize Keten Bezi Fabrikası
 • Beyrut İpekli Kumaş Fabrikaları
 • Trablus İpek Fabrikaları

İplik Fabrikaları

 • Bursa İplik Fabrikaları
 • İstanbul Yedikule İplik Fabrikası
 • Tarsus İplik Fabrikası

Kağıt Fabrikaları

 • Beykoz Kağıt Fabrikası
 • Beyrut Kağıt Fabrikası

Çini, Porselen ve Cam Fabrikaları

 • Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası
 • Paşabahçe Cam Fabrikası
 • Çubuklu Cam Fabrikası

Kibrit Fabrikaları

 • Küçükçekmece Kibrit Fabrikası
 • Beyrut Kibrit Fabrikası

Deri ve Kundura Fabrikaları

 • Diyarbakır Deri ve Kundura Fabrikası
 • Musul Deri ve Kundura Fabrikası
 • Beyrut Deri ve Kundura Fabrikası
 • Beykoz Kundura Fabrikası

Tuğla ve Kiremit Fabrikaları

 • İstanbul Kireçburnu Tuğla ve Kiremit Fabrikası
 • Selanik Tuğla ve Kiremit Fabrikası
 • Beyrut Tuğla ve Kiremit Fabrikası

Demir Fabrikaları

 • İzmir Demir Fabrikaları

Konserve Fabrikası

 • Selanik Konserve Fabrikası

Güherçile Fabrikası

 • Konya Güherçile Fabrikası

Havagazı Merkezleri

 • İstanbul Yedikule
 • İzmir

Elmas İşleme Fabrikası

 • Bursa Elmas İşleme Fabrikası

Yağ Fabrikaları

 • Bursa Yağ Fabrikaları

Un Tesisleri

 • İzmir Un Fabrikaları
 • Beyrut Un Fabrikaları
 • Bursa Un Fabrikaları

Buz Tesisleri

 • İzmir Darağacı Buz Fabrikaları
 • İstanbul İstinye Buz Fabrikaları
 • Bağdat Buz Fabrikaları

İspermeçet Mumu Fabrikaları

 • İstanbul İspermeçet Mumu Fabrikası
 • Beyrut İspermeçet Mumu Fabrikası

Makarna Fabrikaları

Beyrut Makarna Fabrikası
Muhtelif Yerler

Askeri Fabrikalar

 • Seyandir Top Fabrikası
 • Tapa Fabrikası
 • Tersane-i Amire Top Malzemeleri Fabrikası
 • Mavzer Tüfek Yedek Parça Fabrikası
 • Mermi ve Fişek Fabrikaları
 • Ankara ve İstanbul Barut Fabrikaları
 • Ansaldo Fabrikası

İmalathaneler

 • Bursa Demir Makine İmalathanesi
 • Çeşitli Dokuma Tezgahları (Çoğunlukla Bursa)
 • Topkapı Saat İmalathanesi: Sanayi-i Nefise Mektebi
 • Yıldız Demirhanesi
 • Yıldız Fotoğraf Atölyesi
 • Bağdat Boya İmalathaneleri
 • Sabun İmalathaneleri (Çoğunlukla Bağdat)
 • Bağdat Susam Yağı İmalathaneleri
 • Çırçır Atölyeleri (Çoğunlukla Adana)
 • Kereste İmalathaneleri
 • İstanbul Selimiye Nal İmalathanesi
 • İzmir Tepecik ve Darağaç İspirto İmalathaneleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir