X

ETRÜSKLER

UNUTTURULAN TÜRK TOPLULUĞU MEDENİYETİN BABASI ETRÜSKLER

Etrüskler, İtalya’nın Tibet ile Arno nehirleri arasında yaşayan Avrupalılara göre yakın dönemlere kadar etnik kimliği belirsiz olan  bir Millete verilen isimdir. Bizlere göre Etrüskler ise İtalyan genoloji uzmanlarının da ispat ettiği gibi Türk oğlu Türk bir medeniyet . Etrüskler İtalyanlar tarafından Etrusci , Yunanlılar tarafından ise Tyrrhen olarak isimlendirilen bir medeniyettir. Bulunduğu bölgeye tarihçilerin ortak görüşlerine göre Alp dağlarından geldiğini bildiğimiz Etrüskler tahminimizce Alplerin de isim babasıdır . Çünkü filoloji bilimine göre Alp kelimesinin; Türklerin yoğun Olarak kullandığı bir kelime Olarak kabul edildiği bilinmektedir.

Etrüskler İtalya’da Roma dahil birçok şehrin kurucusu Olarak ortaya çıkarılmış proto Türk dediğimiz bir kavimdir. Tarihçilerin genel görüşlerine göre Anadolu’dan , Kafkasyadan veya Orta Asya’dan İtalya’ya gelen dönemin medeniyetlerinin çok ötesinde üstün bir Medeniyete sahip bir halktır. Ki bana göre Alp dağlarından İtalya’ya gelmiş olmaları çok güçlü bir ihtimaldir.

Günümüzde italyan bilim adamları tarafından yüzde 90 ihtimal ile Orta Asya kökenli ve Türk oldukları kanıtlanan Etrüskler modern Roma’nın temelinin atılması noktasında çok büyük temeller oluşturmuş bir medeniyetin kurucuları konumundadır . Roma medeniyeti henüz ortada yok iken Etrüskler modern hukuk sisteminin temelini oluşturmuş bir medeniyetin kendisidir. Kadın hakları konusunda dönemin bütün medeniyetlerine örnek olabilecek çağdaşlıkta oldukları bulunan arkeolojik eserlerin birçoğunda görülmektedir.  

TARİHÇİLERİN GÖZÜNDEN ETRÜSKLER .!

YUNAN TARİHÇİLER’E GÖRE

Yunan tarihç Heredot Etrüskler için Anadolu’dan İtalya’ya göç etmiş bir Türk kavmi olduğunu söylemektedir. Birçok tarihçiye göre Truva başta olmak üzere Anadolu medeniyetlerinin. Etrüskler ile ortak bir medeniyetin olduğu kabul edilmektedir. Herodot’un bu görüşü döneminde kabul edilmemiş olsa da günümüzde yapılan DNA örneklerinin incelemelerinden sonra kabul görülmüştür. Etrüskler ve Türkiye Türkleri büyük bir oranda akrabadır . 

KAZIM MİRŞAN’A GÖRE

Etrüsklere ait dil ve kültür incelendiği zaman Etrüsk dili Orhun yazıtları ile büyük oranda benzerlik göstermektedir.  Kazım mirşan isimli bir tarihimiz Etrüsklere ait yazıları okuyarak alfabelerinin Orhun alfabesi ile yakından benzediğini bilim kamuoyuna ilan etmiştir .  Kazım mirşan tarafından okunan taşıtlara göre Etrüsklere ait alfabe 22 harften meydana gelen Hece eklemeli bir dil lehçesi olduğunu ortaya çıkarmıştır . Etrüsklere ait en önemli taşıtlardan birisi olan Cippus anıtları kazım Mirşan tarafından tamamı ile olunmuştur. Bugünkü Arezzo,  Cerveteri , Veii, Volterra , volci gibi şehirler Etrüsklere ait şehirler Olarak  bilinmektedir.  

Ayrıca bugün İtalya’da yerel şehir polislerinin (Roma’da) kurt motifini kullandığı görülmektedir bunun İtalyanlara Etrüsklerden miras kaldığı biliniyor. Etrüskler de de görülen destanların en önemlisi kurt destanıdır ki Göktürkler başta olmak üzere birçok Türk Devleti’nin ortak destanıdır Bozkurt destanları .  

ETRÜSKLER’DE TOPLUMSAL BİLİNÇ

Etrüskler de toplumsal yapı Olarak şehirler genellikle seçimle belirlenen yöneticiler tarafından yönetilmekte idi. Ki o dönemde batıda demokrasi henüz icat edilmemişti. Halk arasında genelde kölelik sisteminin olmadığını yapılan araştırmalar bize söylemekle birlikte. Genelde kadim Türk tarihinde olduğu gibi kadınlar ve erkekler eşitti ve ayrıca kadın yöneticilerin varlığı bilinmektedir. İskit Türklerinde olduğu gibi kültürel özelliklerini koruyan Etrüskler de askerî kabiliyete oldukça başarılı bir toplumdur.

ETRÜSKLER’İN MESLEĞİ

Etrüskler kuyumculuk ve madencilik de İskit Türklerinde olduğu gibi oldukça başarılı bir medeniyet inşa etmiştirler bugün İtalya’da , Yunanistan işgali altındaki adalarda ve Fransa’da bulunan yazıtlar ve tarihi eserlerden bize kalan tarihi bilgiler bizlere bunu göstermektedir .

ROMA VE ETRÜSKLER

Etrüskler Edindiğimiz bilgilere göre Roma ‘da denetimi kaybetmeye başlaması ile birlikte Roma’da güçlenen Latin halkı tarafından çıkan iç savaşlar neticesinde gücünü kaybeden Etrüsklere saldıran Roma orduları ilk önce  Vies15 şehrini kuşattılar ve büyük bir Soykırım yaptılar şehri ele geçirmelerinin sonucunda herşeyi  öğrendikleri Etrüskleri Soykırım’a maruz bırakan Roma medeniyetinin ! Yaptığı Soy Kırım’ı Daima kendi milletinden övgü ile bahseden Titus isimli Latin tarihçi bile ilk 24 saatin durmaksızın adam öldürmekle geçtiğini yazarak itiraf etmektedir. Ve bütün bunların ardından Roma ordusu Etrüsklere ait bütün heykelleri ve sanat eserlerini Romanya’da götürmeyi ihmal etmemiştir .

Bugün Latin alfabesi olarak bildiğimiz alfabetik şemada bile Etrüsklere ait birçok harfin temeli vardır . İsa’nın doğumundan kırk yıl önce başka bir Etrüsk şehrini işgal eden Latinler. Şehrin bütün ileri gelenlerini katletmiştir. Roma imparatorluk , cumhuriyet ve şehir devleti zamanında bütünü ile Etrüsklere savaş açmış ve soykırım yapmıştır. Ünlü İtalyan yazarın da ifade ettiği gibi Romalılar Etrüskleri  katletmekle kalmayıp medeniyetlerini en ince detayına kadar yok etmişlerdir. Yazarın ifadesinden de anlaşılacağı üzere Romalıların Etrüsklere uyguladığı ulusal yok ediş planı tarihteki ilk planlı Soykırım olarak kabul edilmektedir. Yine tarihçi Titus’a göre bugün nasıl Birçok genç Yunan Edebiyatını ve Yunan kültürünü öğrenmek istiyor ise o dönemdeki birçok genç ise Etrüsklere ait edebiyatı ve kültürü öğrenmek istemekte idi . İşte Romalıların soykırımdan geçirerek çaldıkları Etrüsk kültürü Roma medeniyetinin özetidir. Yani bir anlamda bugünkü Medeni Avrupa’nın!

Soykırım yapma ve tarih, kültür hırsızlığı Romalıların   Etrüsklere yaptıklarının devamıdır.  

ETRÜSKLER DE DİN VE KÜLTÜR!

Etrüskler yaşadıkları coğrafyanın gereği ve birçok medeniyetten etkilenmeleri sonucundan Çok tanrılı bir dini yapıyı benimsemişlerdir. Orta Orta Asya Türk kültüründe olduğu gibi tanrılarına kurbanlar kesmiş ve adaklar adamışlardır. Etrüsklerin önemli tanrıçalarından akıl tanrıçası Manevra ve doğa ve bereket tanrıçası Turan dikkatimizi çekmiştir. Hepimizin bildiği gibi Turan Türklerin yaşadığı kutsal coğrafya ifade etmektedir tanrılarına Turan ismini veren Etrüsklerin. Bir Türk medeniyetine ait bir oluşum olduklarını buradan bile ispat edebiliriz. Etrüskler de peygamber benzeri bir kişinin olduğu görülmektedir. Roma inancında böyle bir durumun olmaması ve Roma’da Hristiyanlığın yayılması sonrasında gelişen Hristiyanlık harici hiçbir dini izin vermeyen Roma medeniyeti Etrüsklere ait her şeyde olduğu gibi Etrüsklerin paganizme benzeyen inançlarına ait bütün değerleri yok etmiştir . Etrüskler de dini inanca bakıldığı zaman kutsal bir kitap ve bir ruhban sınıfının var olduğu iddia edilen bilgiler arasındadır. 

ETRÜSKLERİN SAVAŞÇI ÖZELLİKLERİ

ETRÜSKLER mensubu oldukları milletin Türk milletinin genellikle bütün özelliklerine sahip idiler. İskit Türkleri gibiyim. Kuyumcu ve madeni eşyaları şekil vermesini bilen o neden silahlar yapabilen gayet becerikli bir halktır. Bizim tarihi kayıtlardan eline bildiğimiz bilgilere göre Etrüsklere ait güçlü bir deniz kuvveti bulunmaktaydı. Yani bugünün deyimi ile güçlü bir donanması bulunan Etrüskler tarihsel süreçte bilinen iki büyük savaş yapmışlar ve bu savaşlardan Alalia savaşını Yunan ve kartaca kuvvetlerine karşı ı kazanmayı bilmişlerdir . Tarihi kayıtlara Tyme olarak geçen bir başka deniz savaşını Sireküza isimli bir medeniyete mağlup olarak tamamlamışlardır. İşte bizim tahminlerimize göre  bu savaş sonrasında keltler’in  tarihî Etrüsklere ait topraklara girmeye başlaması ile Etrüskler eski gücünü kaybetmiş ve Roma ve kelt egemenliğine girmek zorunda kalmışlardır. Bu süreçten sonra italya’daki Etrüsk kültürü yukarıda anlattığımız gibi sistematik olarak düzenli bir şekilde asimilasyon ve soykırımlar ile  yok edilmiştir.  

ÖZET

Özetle son söz yerine Etrüsk kültürü bugün Avrupa kültürünün temelidir ve Avrupa Etrüsklerden önce içinde bulunduğu medeniyetsizliği sömürgelerine ihraç ederken kendisi ise Etrüsklere ait medeniyeti Kendisine aitmiş gibi şovenist politikalar üretmeye başlamıştır . Bugün İtalya’da ve Fransa’da Etrüsklere oit binlerce yazılı ederler var fakat Avrupa okuyamıyor çünkü Orhun alfabesini bilmiyorlar 😏 ve Etrüskleri kabullenmek istemiyorlar çünkü medeniyetinin çalıntı olduğunu bilmek zorlarına gidiyor gururlarına yedirmiyorlar desek yeridir . Adile Ayda Etrüskler Türk idiler din ve dil ile ilgili deliller kitabını ve Pınar Özgünün Etrüskler esrarengiz kavim eserini siz değerli Takipçilerimize tavsiye ederim . 

Leave a Comment