X

İSKİT SAKA İMPARATORLUĞU

Bu yazı @n_devra  kullanıcısının tweetlerinden derlenmiştir. tweet dizisi adresi ne ulaşmak için tıklayınız

İSKİTLER

En önemli hükümdarı “Alpertunga”dır. Alpertunga ve Şu Destanlarının sahipleridir. Firdevsi, Şehname adlı eserinde Alpertunga’dan Efrasiyap adı ile söz etmiştir. Alpertunga Destanı, İskit ve Pers savaşlarını anlatmıştır.

Orta Asya kökenli, atlı göçebe Türk toplulukları tarafından kurulmuştur. Kırım, Kafkas, Hazar coğrafyasında hâkim olmuşlardır. Kimmer, Asur, Pers ve Urartularla mücadele etmişlerdir. İskitlerin önemli özellikleri şunlardır:

 • Üzengi’yi bulmuşlardır.
 • Tomris adında kadın hükümdarları vardır.
 • “Amazon Kadınları” bir süre İskitlerin hakimiyetinde yaşamını sürdürmüşlerdir.
 • Altın işlemeciliğinde gelişmişlerdir: “Bozkırın Kuyumcuları” olarak anılmışlardır.
 • Ölülerini kurganlara, mumyalayıp gömmüşlerdir. Gök Tanrı ve Şamanizm inançlarını benimsemişlerdir.
 • Keçeden yapılmış çadırı dört tekerlekli araba üzerine yerleştirerek kullanmışlardır. Ekonomileri hayvancılığa dayalıdır. Yoğurt, çökelek yaparak kımız içmişlerdir.
 • Sanatta “hayvan üslubunu” benimsemişlerdir.
 • Günümüz Yakut Türkleri, İskit soyundan gelmektedir.

İSKİT SAKA İMPARATORLUĞU’TARİHÇESİ

Tarihteki ilk Turan İmparatorluğu İskitlerdi. İçki kültürü, içtikleri şaraba akıttıkları kan ile oluşturulan yeminli kan kardeşliği kültürü, Şamanizm’den gelen tıp ve hekimlik bilgileri çok ileri olan İskitler; M.Ö.6 yy da Yunanistan’ı da salgın bir hastalıktan kurtarmışlardır.

İskitlerin yemin için de ayrı törenleri vardı. Özellikle şarabın içine akıttıkları kanlarını içerek kan kardeşi olmaları çok görülen bir tören biçimiydi. Kan karıştırmak ve kan içmek hukuk anlaşmalarının ve kan bağlılıklarının yapıldığı andların en eski örneğini oluşturur. Güney Rusya’da kurganlarda bu tören ile ilgili birçok eser ele geçmiştir. Kuloba’da bulunan başka bir altın kabartma üzerinde birbirine sarılmış iki İskitli, tek bir kaptan kutsal kan içkisini içmektedir. Yine başka kurganlarda da altın plaketler üzerinde de rastlanmıştır. İçki içme geleneği İskitlerde epeyce yaygındı.

İSKİT’LERİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Orta Asya Türklerinde görülen kısrak sütünden yapılan kımız ve baldan yapılan, keyif verici bir içki olan meth en çok kullandıkları içki türlerindendi. Bunlara ek olarak, Karadeniz’de Grek kolonilerinin kurulmasıyla şarap da İskitya’ya gelmiştir. İskitler sert şarapları su katmadan içmesini severlerdi. Grekler’de ölçüsüz şarap içmek “İskitçe” içmek gibi adlandırılırdı. Şaman inancındaki İskitler, Tanrıların kurban istediğine inanarak da çoğunlukla hastalanan bazı hayvanları kurban ederlerdi.

İSKİTLERİN CENAZE TÖRENİ

İskitlerin ölüler için uyguladıkları özel törenler vardı ve krallar için ayrı cenaze töreni yapılırdı. Kralın hizmetçilerinden elli tanesi seçilir ve bunlar kral için özel olarak boğdurulurdu. Bu törenlerin bazen bir yıl sürdüğü de görülmüştür.

İSKİTLERİN DİNİ

Normal olarak bir cenaze töreni kırk gün sürer ve ölen adam tüm dostlarının evlerine birer gün götürülür, ondan sonra toprağa verilirdi. (Ölünün 40’ı çıkması geleneği….) Ölülerin mumyalanması da İskitler’de görülen bir başka gelenekti. Eski Türklerin yok olmayı kabul etmemeleri İskitleri de etkilemiş ve ölülerin mumyalanması yoluna gidilmiştir.

İSKİT’LERDE SAĞLIK BİLİMİ

İskit hekimleri ıhlamur yaprağına bakarak bir hastalığın geleceği hakkında haber verirlerdi. Bir anlamda falcılık da denebilecek bu yol ile hastanın durumunu belirlemeye ve buna göre iyileştirmeye çalışırlardı. Kendilerine göre geliştirdikleri tıp yöntemleri halk arasında yaygınca kullanılırdı. Halk hekimliği İskit toplumunda epeyce yaygındı. Dünyanın ilk farmakologlarının Şamanlar/Kamlar olduğu bilinmektedir.

HİPOKRATA GÖRE İSKİTLER

Hipokrat, İskitleri şişman, çok yiyen, şakacı ve tüm zamanını içki içerek geçiren insanlar olarak tanımlamıştır. Bu nedenle de insanları sarhoşken etkisi altına alan soma kültürü İskitler’de gelişmiştir der. Soma, insanları sarhoşken etkisi altına alan bir tanrı veya tanrısal bir güçtür. İnsanın zihnini açar, onları büyük işler yapmaya iter, yaşama sevinci verir ve insanları yeni nesiller üretmeye yönelterek ölümsüzlük kazandırır.

Hipokrat yazdıklarında İskitleri ve uygarlıklarını şöyle anlatır: İskitler ata çok iyi binerler ve savaşçı bir ulusturlar. İskit kadınları da ata binerler ve ok ile yay kullanırlar. Kız kaldıkları kadar cenk ederler ve üç düşman askeri öldürmedikçe asla evlenmezler. Bir kız bir erkeğe vardıktan sonra bir daha ata binmez ve silah kullanmaz. Kadınların sağ memeleri yoktur, çünkü kızlar çocukken bu iş için hazırlanmış bakır bir aleti kızdırarak bedenlerinin bu kısmını yok ederler. Sağ meme bu yoldan yakıldıktan sonra büyüyemez ve bedenin tüm gücü daha sonraki gelişmede sağ omuza ve kola gider. (Bknz: Samsun-Bafra’da ki Amazon Kadın heykeline)

HİPOKRATA GÖRE İSKİT’LERİN YAŞAM BİÇİMİ

Gene Hipokrat’a göre, İskitler genellikle su kenarında, dört tekerlekli arabaların içinde yaşarlardı. Arabalar keçe ile örtülü bir ev gibi yapılırdı. Yağmur ve rüzgârın girmediği bu arabaların bazılarını iki çift, bazılarını da üç çift öküz çekerdi. Hayvanların otlanmasına bağlı yaşarlar, bir yerde ot tükenirse başka yerlere göç ederlerdi.

Genellikle pişmiş et yerler, kısrak sütü içerler ve sütten yaptıkları peynirleri çokça kullanırlardı, ama iklim nedeniyle hayvanlar küçük kalır ve gürbüzleşemezdi. Bölgeleri genellikle soğuk rüzgârlı ve karlıydı. Soğuk ve rüzgâr hayvancılık için engel oluştururdu. Mevsimler arasında pek fark olmadığı için İskitler yaz kış benzer yemekleri yerler, kar ve buzların çözülmesiyle gelen suları kullanırlardı. Çok yemek yedikleri için fazla çevik değillerdi. İskitler semizlikleri ve derilerinin tüysüzlüğüyle birbirlerine çok benzerlerdi.

HİPOKRATA GÖRE İSKİT’LERİN VÜCUTLARINA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER

Bedenlerinin rutubet etkisinde kalmasından ve gevşekliği nedeniyle hemen tüm uzuvlarında dağlamalar görülürdü. At üzerinde daha iyi durabilmesi için çocuklarını kundaklamazlar bu nedenle de boyları kısa kalırdı. Soğuğun etkisiyle İskit ırkının rengi yanık kırmızıydı. Yine soğuğun etkisiyle aşka ve sevişmeye düşkün bir ırk değillerdi.

Ayrıca sürekli ata bindiklerinden dolayı erkeklerin cinsel güçlerinde azalma olmaktaydı. İskit kadınları ise şişman ve gevşek etli olurlardı. Sonradan kısırlaşan erkeklere toplumda kadın gözüyle bakılır ve onlar da bunu benimseyerek kadın elbisesi giyip kadın gibi yaşamlarını sürdürürlerdi. Kulak arkasındaki damarları keserek kan akıtma yoluyla İskitler kısırlıklarını iyileştirmeye çalışırlardı.

İSKİT SAKA TARİHİ

Yunanlı tarihçiler, yüksek İskit uygarlığını benimserlerken, kendi dönemlerinin en ileri bilgilerine sahip olduklarını yazarlarken; Batılı tarihçiler, Hıristiyanlığın etkisiyle, İskitlerin Orta Asya kökenli oluşları yüzünden bu uygarlığı görmezlikten gelmişler, ve uygarlığın Yunanistan’da doğduğunu ileri sürmüşlerdir. Oysa Yunan uygarlığı İskit etkisiyle oluşmuş ve buraya uygarlık ışığını İskit Türkleri getirmiştir. (Bknz: Eski Yunanda Üç Saka Filozofu) Yunanistan’ı yok olmaktan bu tıpçı Türkler kurtarmıştı.MÖ. 6.yy dadır hadise.

Gene eski Yunan tarihçilerinin verdikleri bilgilerden İskitya’daki tıp ve hekimlik çalışmaları konusunda genel bir düşünceye sahip olunabilmektedir. Tüm zamanların en büyük hekimi olarak kabul edilen Hipokrat uzun bir süre İskitler arasında yaşamıştır. Hipokrat’ın yazdıkları, İskitler hakkında bazı ilginç bilgiler vermektedir. Eski Yunanlılar Truva savaşlarından sonra İskit ülkesini tanımışlar Karadeniz’de yeni koloniler kurmaya başladıktan sonra İskitya’nın içine girmişler ve bu Anadolu halkıyla yakın ilişkiler kurmuşlardır.

Yunanlılar İskitler’le yalnız ekonomik değil, her alanda ilişkiler geliştirmişlerdir. İskit hekim ve filozofu Anaharsis’in anasının Yunanlı, tanınmış Yunan hatibi Demosten’in büyük anasının İskit olması bu iki ulus arasında akrabalık ilişkilerinin varlığını da göstermektedir.

İskit-Saka İmparatorluğu, tarihin en eski çağlarında Türklerin kuzey yolu ile hem Anadolu’ya hem de Avrupa’ya gelmelerini göstermesi açısından son derece ilginçtir. (Gizlenenen eski Anadolu Halkları arasında Iskitler/Sakalar da vardır) Batılı tarihçilerin ileri sürdükleri gibi, Türkler ilk kez Osmanlılarla Avrupa’ya gelmemişler, aksine İskitler aracılığıyla en eski çağlarda Avrupalı olmuşlardır. Türkler bu açıdan hem Asyalı, hem de Avrupalı bir ulustur. Nitekim bu gerçeği çok iyi kavrayan Atatürk, hem İskitlere, hem de Hititlerle Sümerlere tarih incelemelerinde çok önem vermiştir. Türkler İskitler döneminde Kafkasya yoluyla ilk kez Anadolu’ya gelmişler ve yerleşmişlerdir. Ve MÖ.625 yılına kadar da tüm Anadolu İskit hakimiyetindeydi der, Tarihçi Herodot.

İSKİTLERDEN SONRA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ SIRASI İLE

Bazı tarihçiler tarihimizi Hunlardan başlatsalar da, artık ilk sıraya İskitleri koymak gerekir.

 • 1. İskit-Saka İmparatorluğu
 • 2. Büyük Hun İmparatorluğu
 • 3. Batı Hun İmparatorluğu
 • 4. Akhun İmparatorluğu
 • 5. Göktürk İmparatorluğu
 • 6. Avar İmparatorluğu
 • 7. Hazar İmparatorluğu
 • 8. Uygur Devleti
 • 9. Karahanlı Devleti
 • 10. Gazneliler Devleti
 • 11. Büyük Selçuk İmparatorluğu
 • 12. Anadolu Selçuklu Devleti
 • 13. Harzemşahlar Devleti
 • 14. Timur İmparatorluğu
 • 15. Altınordu İmparatorluğu 1
 • 6. Karakoyunlu Devleti
 • 17. Akkoyunlu Devleti
 • 18. Babür İmparatorluğu
 • 19. Osmanlı İmparatorluğu
 • 20. Azerbaycan Cumhuriyeti
 • 21. Batı Trakya Cumhuriyeti
 • 22. Hatay Cumhuriyeti
 • 23. Türkiye Cumhuriyeti
 • 24. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • 25. Yakutistan Özerk Devleti
 • 26. Hakasya Özerk Devleti
 • 27. Tuva Özerk Devleti

Categories: Genel

View Comments (0)

Leave a Comment