X

NAMIK KEMAL

VATAN VE HÜRRİYET’İN DİLİ NAMIK KEMAL

Mehmet Namık Kemal 21 Aralık 1840 ‘ta Tekirdağ’da dünyaya gelmiştir. Namık kemal Efendi’nin babası Osmanlı Devleti’nin bürokrasi işlerinde görev almış Mustafa Asım beyin oğludur. Annesi ise Abdüllatif Paşa’nın kızı Fatma Zehra hanımdır. Büyük babası ise üçüncü Selim Han’ın baş mabeyncisi olmuştur. Namık Kemal Bey’in soyu Osmanlı hanedanı ile akrabadır. Ve Ailesinin birçok ferdi Osmanlı yönetiminde büyük görevlerde bulunmuştur.

Namık Kemal Bey’in hanedan ile bu denli ilişkisi var iken hanedana özelikle sultan Abdülhamit döneminde yönetime muhalif olması dikkat çekici olmuştur . Namık Kemal Bey’in çocukluğu Babasının yanı sıra büyük babası paşa dedesinin yanında geçmiştir. Yetiştirilmesinde büyük payı olduğu düşünülmektedir. Namık Kemal Bey’in Victor Hugo , Locke , Rousseau, Hobbes , Şinasi , voltaire gibi önemli aydınlardır. Namık Kemal Bey’in romantizmi benimsemiş olduğunu görmekteyiz ve Namık kemal beyin fikirlerinden etkilenen isimlerin başında ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Süleyman Nazif , Abdülhamit Tarhan , Recaizade Mahmut Ekrem , Şemseddin Sami bey olmaktadır.

Namık Kemal Bey’in eğitim hayatı paşa dedesinin çeşitli vilayetlerdeki görevi sebebiyle karışık bir derya olmuştur. Düzenli olarak bir eğitim öğretim gördüğü söylenemez ise de kendisini geliştirmek için sürekli çaba sarf etmesi takdire şayan olmuştur kendi çabaları ile. Arapça, Farsça öğrendi ve toplamda 1 yıl kadar rüştiye ve idadiye devam ettiği mahalle mektebinde okuduğu bilinmektedir.  

Namık Kemal’in Fikir Yapısı

Namık Kemal’in fikirleri genel eksende Türk Milliyetçiliği ve Yurtseverlik temelinde olmuştur. Namık Kemal’in Genç Osmanlılar Hareketinin ve Türk Milliyetçiliği ve Yurtseverlik temelinde. Hürriyetçi  fikirlerin Fikir babası olarak görülmesi sebebi ile Vatan Şairi olarak anılmasına neden olmuştur.

Edebi Yönden Namık Kemal

Edebiyatımızda ise Vatan, Millet , yurtseverlik ve Hürriyet kavramını edebiyatımıza ve Türk Fikir hayatına sokan Tazminat aydını olarak bilinir. Heyecanlı ve inandığı değerler uğruna mücadeleci kişiliği ile tanınan Namık Kemal’in parlak ve akıcı bir üslubu benimsemesi ile birlikte. Diğer dönem aydınlarının tamamından daha fazla tanındı Namık Kemal’in Vatan Şairi , Hürriyet şairi olarak tanınması Devrin tarihsel olayları ile de ilişkilidir. Namık Kemal Şiiri dışında Tiyatro , Roman , Biyografi , Makale , Tarih , biyografi ve Tenkit Türünde eserleri vardır. Namık Kemal’in Özelikle Türk edebiyatının ilk tarihi romanı olan Cezmi ve ilk edebi eseri olan intibah. Ve ilk tiyatro eseri Vatan yahut sistire eserlerinin vermiş olması dikkate değer olarak Namık Kemal’in tarihe geçmesini sağlamıştır.  

NAMIK KEMAL’İN SİYASİ YAŞAMI

1865 senesinde Şinasi çıkarmış olduğu gazeteyi kendisine bıraktığında gazetedeki bütün işleri tek başına yürüttü ve Aynı yıl ittifakı hakimiyet daha sonra yeni Osmanlılar cemiyeti olacak olan kurucuları içerisinde yer aldı .  Namık Kemal derneğin amacı olan anayasal düzende parlamenter sistem sonucunu bildiği halde savunmaya devam etti.

Şark Meselesi

1867 yılında kalitesinde yazmış olduğu şark meselesi isimli bir makale yüzünden vali sıfatıyla sürgüne gönderildi. Namık Kemal Abdülhamit yönetiminin vali yardımcısı görevine gitmek yerine arkadaşlarıyla birlikte Paris’e gitmek durumunda kaldı o ve arkadaşlarını Paris’te Mustafa Fazıl paşa himayesine aldı. Fazıl Paşa’nın finansman desteği ile çıkarılan Hürriyet yanlısı siyasi gazete daha sonra Namık Kemal’in Ali ile tartışması yüzünden Namık Kemal’in gazeteden ayrılmasıyla sonuçlandı.  Daha sonra Londra’ya geçerek Hürriyet gazetesine çıkartmaya başlayan Namık Kemal ve Ziya Paşa 1870 yılına kadar Hürriyet gazetesini Londra’da bazen kendi imkanlarıyla çıkartmayı sürdüyse de 1870 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na dönmek zorunda kaldı.  Uzak durması koşuluyla af edildiyse de diyojen isimli bir mizah dergisinde imzasız fıkralar yazdı Ali Paşa’nın ölümü de dönemin koşullarına mazeret olduğu için  1.872 yılında ibret gazetesini çıkararak tekrar Hürriyet Adalet müsavat ve Türk milliyetçiliği ekseninde muhalefete başladı.

Namık Kemal ve Mahmut Nedim Paşa

Mahmut Nedim Paşa aleyhinde yayınladığı bir yazı yüzünden Gelibolu mutasarrıfı olarak sürgün edildi. Sırasında Vatan yahut Silistre eserini tamamladı. Gelibolu’nun su sorunları halletti ve bazı Önemli konularda sorunların çözülmesine yardımcı oldu. Döneminin diğer bir muhalif eseri olan Hadika gazetesine eserler gönderdi. Gelibolu fatihi Süleyman Paşa’nın mezarını ziyaret ederek mezarı ve çevresi ile ilgili düzenlemelere önayak oldu. Daha sonra Gelibolu’dan görevinden alınıp İstanbul’a döndü ve İstanbul’da ibret gazetesinin başına geçti burada yazmış olduğu tiyatro eseri sahnelendi ve halkı galeyana getirdiği gerekçesiyle ibret gazetesi tamamen kapatıldı Namık Kemal ve Arkadaşları Kıbrıs’a sürgüne gönderildi Namık Kemal birçok eserini Kıbrıs’ta yazdı ve Bir nevi bu dönem Namık Kemal’in yükselme dönemi olmuştur. 38 aylık sürgün’ ün ardından İstanbul’da kahramanlara yakışır bir şekilde karşılandı ve ünlü Hürriyet kasidesini payitahta kaleme aldı.  

Namık Kemal ve Saray İlişkileri

Namık Kemal Başkent’te Sultan Abdülhamit tarafından kurulan anayasa komisyonunda görev aldı fakat padişah aleyhinde yazdığı bir şiir yüzünden midilli mutasarrıfı olarak sürgüne gönderildi. Burada tanıdığı Hüseyin’in paşa ’ya ömrü boyunca sadakatle hizmet etti ve onu korudu kolladı diyebiliriz

1879’da midilli mutasarrıfı da sırasında kaçakçılığı önledi ve Hazinenin gelirlerini artırdı , Midilli Türklerinin refahını artırdığı yönünde tarihe geçmiş kayıtlar mevcut idi midilliye aşağı yukarı yirmi adet ilkokul açmıştır ayrıca adada yaşayan Türklerin sorunlarını sürekli Olarak babı Ali’ye iletmektedir. Osmanlı Devleti’nin bir kaymakamı olarak Nisan ile ödüllendirildi. Ve ayrıca bazı eserlerinin burada tamamladı en önemli eseri olarak gördüğüm 15 perdelik Celalettin harzemşah oyunu sebebi ile Sultan Abdülhamit tarafından Balâ rütbesi ile ödüllendirildi.

1887 de Rodos Adası mutasarrıflığına getirildi ve burada Osmanlı tarihini kaleme aldığı ve çeşitli hizmetlerinden dolayı sultan Abdülhamit han kendisini ödüllendirdi.  Kendisine imtiyaz madalyası verildiği bilinmektedir. Namık Kemal 2 Aralık 1888 günü Sakız adası mutasarrıflığını yürüttüğü zamanlarda vefat etti ve arkadaşları tarafından Bolayı’a gömülme arzusu Sultan Abdülhamit Han’a iletilince sultan tarafından oraya defin edilmesi emri verildi ve sultan Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa’nın yanına gömüldü ve Sultan Abdülhamit tarafından türbesi Tevfik Fikret beyin çizimi ile yaptırıldı .  Namık Kemal’in oğlu ise sultan Abdülhamit döneminde sarayda görevlerini devam ettirdi.

NAMIK KEMAL’İN ESERLERİ

 1. Cezmi
 2. İntibah
 3. Osmanlı tarihi
 4. Silistre ve kanije muhasarası
 5. Akif bey
 6. Gülnihal
 7. Vatan yahut sistire
 8. Celalettin Harzemşah
 9. Kara bela

Namık Kemal bey Yaşamı boyunca Hürriyet ve meşruti monarşi parlamenter anayasal demokrasi kavramlarını savunmuş ve Türk milliyetçiliği Fikir sisteminin çekirdeğini oluşturması bakımından önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Ulu Başbuğumuzun şu sözü Namık Kemal’in hakkında biz Türkçüler için hüküm vermeye yetecektir ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Namık Kemal hislerimin babasıdır demektedir. Namık Kemal Bey’in şu mısrasına  ise Başbuğ Atatürk’ün verdiği cevap önem arz eder vatanın bağrına düşman dayamış hançerini yok mudur bahtı kara maderini Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini bulunur elbet bahtı kara maderini 

Kemal hakkında bugünkü Nesle Vatan Millet ve Hürriyet uğruna ölmeyi bugün Namık Kemal öğretti desem 19 .yy nesli için yanılmış olmayız zira Başbuğ Atatürk’ün şu sözü bizi doğrular Mustafa Kemal Atatürk demektir ki vatanın kurtuluşu için ölmeyi bugünkü Nesil’e  Namık Kemal öğretti  Harbiye yıllarında siyaset baş gösterdi Namık kemal ’den  gelen sese kapılmıştım bu ses ruhumuzu bir şimşek gibi sarsıyor bu ses şimdiye kadar okuduğum hiçbir şiire benzemiyordu. Namık Kemal’in yiğit sesi önümde yepyeni bir ufuk açıyordu . Başbuğumuzun da ifade ettiği gibi Namık Kemal’in yiğit milliyetçi ve Hürriyetçi sesi Türk Gençliğinin önünde yepyeni bir ufuk açılmasını sağlamıştır ve Modern Türkü Cumhuriyeti’nin fikirlerini meydana getirmiştir. 

NAMIK KEMAL HAKKINDA YAZILAN ESERLER

 1. Mithat Cemal Kuntay – Namık Kemal
 2. Namık Kemal – Dursun gürlek
 3. Öner Yağcı – Namık Kemal ve Vatan ve Özgürlük şiirleri
 4. Susmayan Vicdan fikir ve kalem ustaları – Fatih Ertürk
 5. Gül Nihal – Namık Kemal
 6. Hikmet Dizdaroğlu – Namık Kemal

Bizler Kutlu Asya Dergisi editörleri olarak Hürriyet şairimiz , Vatan Şairimiz Namık Kemal Bey’i vefatının seneyi devriyesinde rahmet minnet ve şükranla anıyor Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz siz değerli Takipçilerimizden isteğimiz Namık Kemal Bey’in eserlerini okuyup okutarak fikirlerini genç nesillere aktarmanız olacaktır. Namık Kemal Bey’in ruhu şad mekanı cennet olsun Esenlikler diliyorum 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 

Categories: Biyografi
Leave a Comment