TÜRK DÜNYASI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

1911645_10152362697699081_8719225236927180093_n

11 Temmuz 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29057

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TÜDAM): Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; akraba ve soydaş topluluklar hakkında araştırma yapmak, yapılan araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, bilgi üretimini sürekli hale getirmek, üretilen bilginin dolaşımını ve paylaşımını sağlamak, bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çalışmanın yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk Dünyasının dil, tarih ve edebiyat eserlerini, arkeolojisini, sanatını ve günümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu incelemek.

b) Türk Dünyası ile ilgili bilimsel araştırmalar, arkeolojik kazı, yüzey ve saha araştırmalarına destek olmak.

c) Türk Dünyasıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası toplantılar, konferanslar, seminerler, bilgi şölenleri ve paneller düzenleyerek elde edilen sonuçları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak.

ç) Başta Eskişehir’in yetiştirdiği Yunus Emre ve Nasrettin Hoca gibi şahsiyetler olmak üzere Türk Dünyasının ortak değerlerini tanıtıcı bilimsel, sanatsal çalışmalar ve etkinlikler düzenlemek.

d) Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi adıyla bilimsel ve kültürel bir dergi çıkarmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri
Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcısı.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını Ocak ayı sonuna kadar hazırlar ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunar.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye, Rektör tarafından üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, gerekli hâllerde Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği üç üye ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görevlendirmelerdeki usule göre üyelerin görev süresi uzatılabilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süre için bir başka öğretim üyesi görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak.

b) Danışma Kurulunun görüş ve uygulamaları doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

(2) Yönetim Kurulu gerekli hâllerde alt komisyonlar oluşturabilir.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri veya Türk Dünyası konusunda uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili önerilerde bulunmak.

b) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir