TÜRKÇÜLÜK ÜLKÜSÜNÜN TANIMI VE HEDEFİ

İçerik Şeması

TÜRKÇÜLÜK ÜLKÜSÜ

Türkçülük

https://www.youtube.com/watch?v=1XVTEZHyIYQ&ab_channel=Yi%C4%9Fitalp

Türkçülük: Tüm Türklerin Tek Bayrak altında birleşmesini hedefleyen. Türk Tarihinde önemli bir konumda yer alan Türklerin Atası Yafes Ata’nın oğlu Türk’ten beridir güttüğü Ülküsüne verilen isimdir. Türk hakanı başbuğ Oğuzhan gök Çadırımız güneş bayrağımız olsun derken de. Başbuğ Timur ben emir-i Turan Pir-i Türkistan’ım derken de TÜRKÇÜLÜK ÜLKÜSÜNÜ takip etmekte idi. Türkçülerin bütün Türk budunu tek bayrak altında birleşmiş olarak Gaye edindikleri devletin ismi ise TÜRKİSTANDIR.  

21. Yy da biz Türkçü Turancı Gençlerin amacı Türkistan’ın Siyasi birliğinden daha çok Kültürel ve politik birliktir parolası ise. “Dilde fikirde işte Birlik “ ilkesi olmalıdır. Onun için Türkçülük en basit tabiri ile Ziya Gökalp beyin dediği gibi Türk milletini sevmek ve yüceltmek demektir. Türkçülük 19 veya 20. Yy da ortaya çıkmış bir akım veya geçici bir heves değildir. Türkçülük Türk’ün sinesinde Binlerce Yıldır yanan bir Ateştir asla sönmeyecek bir közdür ne demiş şair. Türk Ergenekon ‘u eritip dağları demir ile yıktığı günden beri Türkçüdür. Türk’ün ruhunda sürekli olarak yanan Türkçülük ateşi ilk önc.e Emperyalist Rusya’nın esareti altında yaşayan Soydaşlarımızın derin Hafızalarında yeniden “Bağımsızlık ve özgürlük “ şiarı ile közlenmiştir.

ANADOLU’DA TÜRKÇÜLÜK ÜLKÜSÜNÜN TARİHÎ  

Anadolu’da Türkçülük Ne Zaman Başladı

Anadolu’da Türkçülük ekseninde yürütülen temel çalışmalar. Kronolojik olarak 19.yy da başlatılmış olsada Türkçüler için Türk milletinin can damarı olan. Türkçenin resmi dil ilan edilmesini 13.yy da yayınladığı fermanla “Bu günden sonra Divanda , Dergâh’ da, Barğah’ta , Mecliste ve meydanda Türkçe ’den başka dil kullanılmayacaktır “ diyen Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçülüğüne hiç kimsenin itirazı olmayacaktır.  Veya Türkçe’nin Farsçadan çok üstün bir dil olduğunu savunan Ali şir Nevai ‘nin Türkçülüğünü sorgulamak kimin haddine düşmüştür. Anadolu’nun fatihi sultan Alparslan Han “size Öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizindir “ diyerek Türkçü görüşlerini tarihe miras bırakmamış mıdır ? Yusuf Has hacip, Kaşgarlı Mahmut ve diğer Geçiş dönemi Eserlerini Türkçe ile kaleme alan Türk aydınları Türkçüdür.

Türkçülük resmi kronoloji olarak bahsedilen tarihten çok önce Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde başlamıştı Ahmet Vefik paşa yazdığı Lehçe-i Osmani (1862) adlı eserinde Osmanlı Türkçesi ile diğer Türk lehçelerini karşılaştırması ile Osmanlı tarihi ile Türk dünyasının bağlantısını ortaya koyarak. Osmanlı gençlerinin kalbinde yanan Türkçülük ateşini közlenmiştir. Ünlü bir Osmanlı komutanı olan Süleyman paşa ise bugün bütün Türk milletinin Atası olarak kabul ettiğini. Hun Türklerinin tarihini yaptığı araştırmalar ile bizlere ispatlayan Türkçü bir dava adamıdır Süleyman paşa askeri okullarda geleceğin Subaylarına (Atatürk, Fevzi çakmak , Enver paşa , İsmet paşa , kazım Karabekir paşa ….) Türk tarihinin iki bin yıllık olduğunu anlatmıştır. Türkçülüğün Alt yapısını Ahmet Vefik paşa ve Süleyman paşa gibi Osmanlı aydınları “Türkçülüğün kuluçka” devri dediğimiz ilk yıllarda oluşturmuştur.  

Türkçü Eserler ve Gazeteler Türkçülüğü Yaydı

1876 sonrasında Necip Asım beyin tercüme ettiği Asya Tarih’ine giriş isimli eser ise Osmanlı aydınları arasında hızla yayılan münevver bir hareket olan Türkçülüğün önemini hızla artırdı. Osmanlı Devletinde önemli bazı aydınların Türk tarihini araştırması ve konuda eserler vermesi. Ve Orhun yazıtlarının çözülmüş olması Osmanlı aydını etkilerken. Kırım’da Dilde fikirde işte Birlik ilkesi doğrultusunda Tercüman gazetesini çıkaran İsmail Gaspıralı beyin Osmanlı aydını üzerinde Türkçülük ülküsü ekseninde etkisi büyüktür. Tüm bunların etkisi ile Osmanlı aydını 1868’de Terakki gazetesini çıkararak İlk Türkçü gazetelerden birisini yayın hayatına başlatarak. Osmanlı aydını arasında Türkçülüğün yayılmasına çalışmışlardır. Bu dönem de Macar Türkologların yaptığı derin çalışmaları yakından takip ederek. Osmanlı aydını kendisini sürekli olarak düzenli geliştirmiş ve Süleyman Hüsnü paşa gibi aydınların yazmış olduğu Tarih-i Alem tarzında yazmış olduğu Osmanlı Devleti’nin dışındaki Türk kavimlerinin tarihini Anlatan eserler Osmanlı Aydın’ın içinde yanan ateşi alevlendirmiştir.  

Türkçü Aydınlar

Odak noktası Kadim Türklerin dili kültürü ve Tarihi olarak bilinen Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zor şartların içinde ortaya çıkan. Millî bir refleks olarak da kabul edilebilecek olan Türk töresine dayanan Türkçülük fikri. Osmanlı Devleti’nde Ahmet Vefik paşa , Necip Asım, Mizancı Murat ,  Bursalı Mehmet Tahir ( Türklerin İslam medeniyeti içinde rolünü ortaya koyan eserler yazmıştır). Mehmet Emin Yurdakul “Türk’üm dinim cinsim uludur “ başta olmak üzere. Kendilerinin Türk’ün gazetesi olarak tanıtan Terakki, İkdam, mizan gazetelerinde İsmail Gaspıralı ve diğer Türkistan davasını benimseyen aydınları etkisi ile gelişme gösteren Türkçülüğün tarihini görüyoruz .  

OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRKÇÜLÜK

Osmanlı Devletinde Siyasi Türkçülük

Osmanlı Devletinde Siyasi Türkçülük özelikle Fransız ihtilalinin etkisi ile başlayan ayrılıkçı hareketlerin tamamına bir panzehir olarak ortaya çıkmaktadır. Jön Türk basını olarak ele alınan basın yayın organlarında Türk milletinin tarihinin önemli bir bölümünün anlatılması. İmparatorluğun içinde Türk milletinin hâkim millet olduğunu vurgulayan Hilmi beyin rolü büyüktür. Siyasi Türkçü ilk dergi Osmanlı’da Mısır’da çıkarılmıştır ismine “Türk” ismini veren devrin Türkçülerinin amacı Osmanlı halkının tamamını aydınlatmak olmuştur. Yusuf Akçura beyin üç tarzı siyaset eseri Osmanlı’da Türkçü Gençler’ in ilham kaynağı olmuştur denilebilir. 

Osmanlı Devleti sınırları içinde asırlardır kültürel anlamda var olan Türk töresine dayanan Türkçülük ülküsü. 1906’da İttihat ve Terakki cemiyetinin kurulması ile birlikte siyasi bir hareket haline gelmiş. Artık imparatorluğun hâkim unsuru imparatorluğun kurtuluşunu TÜRKÇÜLÜK ÜLKÜSÜNÜN içinde gördüğünü açıkça çıkarılan basın yayın organlarında beyan etmektedirler.

İttahat ve Terakki Dönemi Türkçülük

İttahat ve Terakki mensubu Türkçüler 1905 Rus ihtilalinin ardından oluşan özgür ortamda etkisi gittikçe artan Türkçülük akımının önderleri olarak kabul edilecek olan. Ağaoğlu Ahmet , Hüseyinzade Ali Turan, Gaspıralı İsmail Bey, Alihan Bokeyhanulu ve Mustafa Çokay ve daha birçok Dava adamının etkisi ile Hayat, irşad ve tercüman-ı ahval gibi gazete ve dergilerde yayınlanan yazılar. Verilen eserler Türkçülük akımının ittahat ve Terakki cemiyeti tarafından benimsemesinde önemli rolü oynadığı inkar edilemez bir gerçektir. İttihat ve Terakki cemiyetinin yayın organlarında. Türk Devleti’nin sınırları Adriyatikden çin seddine kadar uzanır tüm bu alanda tek bir Türk hükümeti kurulmalıdır. Gibi fikirlerin beyanı Hüseyinzade Ali Turan Beyin fikirlerinin daima ittahat ruhunda canlı olarak yaşadığının kanıtıdır.   

OSMANLI DEVLETİ İÇİNDE TÜRKÇÜ TEŞKİLATLAR  

Osmanlı Devletinde ilk Siyasi Türkçü Turancı teşkilatlar İttihat ve Terakki cemiyetinin 1908’de ikinci Abdülhamid Han’ın yönetimine son vermesi ve Meşrutiyet idaresini ilan etmesinin hemen ardından kurulmuş olduğunu kurucuların ise Abdülhamit döneminde yurt dışında ve yurt içinde olan ilk dönem Türkçü aydınların oluştuğunu görüyoruz. ( Necip Asım, Yusuf Akçura, Ahmet Ferit, Mehmet Emin Yurdakul)

Türk derneğinin ardında geçen süre zarfında artan iç karışıklıklar Osmanlı Devleti’nin yöneticilerini TÜRKÇÜLÜK ÜLKÜSÜNÜN sancağı altında birleşmeye bir nevi mecbur bırakmıştır çünkü Türk milletinin arttık kaybedecek Rumeli ve Arap çölleri kalmamıştır. Anadolu’da ve kalan imparatorluk topraklarında var olabilmek ve imparatorluğu kurtarabilmek için panzehir olarak TÜRKÇÜLÜK dışında bir çaresi kalmamıştır diyenler de vardır . Nisbeten de doğru bir görüştür diyebilirim .

1911- 1913 yılları arasında kurulan Türk yurdu ve Türk ocağı Osmanlı’da gelişen Türkçülük ülküsünü gücüne güç katmıştır diyebiliriz. Türk yurdu ve yeni mecmua dergileri ise Türkçülük ülküsünün sesi olmuştur ve Türk ocakları ve Türk yurdu ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesinin oluşumunda etkisi büyüktür.

Türkçülük 1913 ‘de ekonomik Siyasi ve kültürel anlamda etkisini büyük oranda göstermiştir ekonomik anlamda kapitülasyonlara sert tavır alması siyasi anlamda Diğer Türk yurtlarına yardım eline uzatması kültürel anlamda ise Yayınlanan Eserler ve basın yayın organları bunun en güçlü örnekleri olmuştur. 1908 -1918 aralığında Osmanlı Devleti’nin Siyasi düşüncesi Türkçülük olmuştur. Balkanlar’da Trablusgarp da alınan yenilgiler bu durumu körükleyen en önemli etken olmuştur denilebilir. Osmanlı’da Türkçülük bir nevi 1918’de İstanbul ‘un işgali ile devrilen İttihat ve Terakki hükümetinin kapatılması ile son bulmuştur diye bilirim fakat Cumhuriyet’imizi kuran kadronun büyük bir kısmı başta Başbuğ Atatürk olmak üzere TÜRKÇÜLÜK ÜLKÜSÜNÜN önemini kavramış davanın özünü benimsemiş önemli aydınlardır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ TÜRKÇÜLÜK

Türkiye cumhuriyeti devletinin kurucusu ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri

Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki onu memleketin her yerinde dalgalandırmak her Türk’ün ilk ve Millî vazifesidir”  
Taş kırılır tunç erir ama Türklük ebedidir
Ben herşeyden önce bir Türk Milliyetçisiyim böyle doğdum böyle öleceğim
Doğusunda tek olağanüstülük Türk olarak Dünyaya gelmedir

Mustafa Kemal ATATÜRK

Ve çeşitli örnekler Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin kurucularının TÜRKÇÜLÜK ÜLKÜSÜNÜ benimsediğini gösteren en büyük delillerdir. Irk meselesini fevkalade mühim görüyorum Türk olmayanların kalbi hiç bir zaman bir Türk gibi çarpmayacaktır diyen kazım Karabekir paşa’nın Türkçülüğü tartışmaya kapalıdır.

https://www.ttk.gov.tr/

Cumhuriyet’in temel kurucu ideolojik ilkelerinde en mühimi olan Türk milliyetçiliği yani Türkçülük 1922 1938 arasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetimde büyük bir önem taşımaktadır. Başbuğ Atatürk’ün Hatay konusunda takındığı tavır En önemli örnektir Türkiye cumhuriyetinin Turancı ve Türkçü olduğuna başka bir önemli delil ise Başbuğ Atatürk’ün şu sözüdür “ömrüm vefa ederse Musul Kerkük ve adaları geri alacağım Selanikde dahil bütün batı Trakya’yı Türkiye hudutları içine Katacağım “ TÜRKÇÜLÜK ÜLKÜSÜNÜN simgesi  ortak kültürel değerlerinden beslenen Türk milletinin simgesi” Bozkurt “ olmuştur.

https://www.ttk.gov.tr/

Ve başbuğ Atatürk tarafından kırılan Türk dil kurumu ve Türk tarih kurumu Atatürk’ün Türkçülüğünü tartışmaya kapatırken Doğu Türkistan için “Al bayraktan gök bayrağa selam olsun” demesi ve kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyet’ini ilk tanıyan devletin Türkiye cumhuriyeti olması 1922-1938 tarihleri arasında Türkçü Türkiye’nin faaliyetlerine verilebilecek örneklerdir.  “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi Bizim kederimizdir” sözü görmezden gelinemez . Bu Memleket tarihte Türkdür halde Türkdür. Ve ebediyen Türk kalacaktır diyen Başbuğ Atatürk’ün düşüncelerini ebediyen yaşamak ve yaşatmak gayesi ile 1944’de tabutluklarda İşkence Dahi gören Atsızlar, Türkeşler , Toğanlar’a Selam olsun . Türk yurdunda Türk kalabilmek ve Türkistan’ı azat edebilmektir Yangınımız Yakanlara selam olsun   !.. 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir